Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ANDERLE studio – Roman Anderle, IČ 00966266, Hlavní náměstí 72/18, 79401 Krnov. (dále jen: „správce“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: ANDERLE studio – Roman Anderle, Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov
  email: info@anderlestudio.com
  telefon: +420 774024370
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, a osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru nebo plnění Vaší objednávky (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, soubory cookies).
 2. Správce dále zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluv.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce, resp. objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné případnou smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webové prezentace a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

 1. ANDERLE studio – Roman Anderle je současně poskytovatelem služeb v oblasti elektronického obchodu, internetového marketingu, reklamy a zpracovatelem osobních údajů z databází klientů (správců), smluvních partnerů.
 2. Poskytovatel, jako zpracovatel, se zavazuje pro správce zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanoveném vzájemnou zpracovatelskou smlouvou.

VII. Vaše práva

 1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Zásady používání souborů Cookies

 1. V souladu s ustanovením § 89 zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky užívají pro svoji činnosti tzv. cookies.
 1. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
 • Nutné cookies jsou zcela nezbytné pro správné fungování webových stránek. Umožní základní funkce a zajištění bezpečnosti. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
 • Analytické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky, anonymně sbírají a sdělují informace. Souhlas je vyžadován, pokud se používá remarketing a neprobíhá anonymizace IP adres.
 • Marketingové cookies jsou používány pro marketingové služby. Záměrem zlepšit služby a zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivé uživatele. Souhlas je vyžadován
 1. Uživatel určuje v nastavení svého prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním dotazu z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.